Chuyển đến nội dung

Hoa loa kèn

Thu hoạch hoa súng ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam, vào mùa nước nổi