<transcy>My Photos với chủ đề "Việt Nam nhìn từ trên cao" sẽ được triển lãm tại thành phố Đà Lạt trong một tháng, bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 năm 2021</transcy>

Quay lại blog